สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เป็นสถาบันการเงินชั้นนำ ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
main    brunei    kambudia    indo    lao    malaysia    myanmar    philipines   singapore    thai    vietnam   
bio authen bio authen bio authen bio authen notification direct link direct link >
 
ประธาน
นายธีรนันท์ คำคาวี
ประธานกรรมการ
 
ผู้จัดการ
นางบุณยอร เต็งศิริ
ผู้จัดการ
 
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายสุรพัศ สาธุพันธ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ


Please Scan Me
เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจากสหกรณ์ฯ
Line id @coopsisaket please scan me @coopsisaket

 ประกาศเรื่องการแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ประจำปี 2567 
 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดเครื่องใช้สำนักงาน (ครุภัณฑ์) 
 ประกาศขายทอดตลาดของใช้สำนักงาน (ครุภัณฑ์) 
 ประกาศเรื่องขยายการลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก 
 ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 
 ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก 
 ประกาศเรื่องการถอนเงินฝากและบริการอื่นผ่านระบบ Mobile Application SMA 
 ประกาศ เงินโอนรอการตรวจสอบ 
 ประกาศ เรื่องสมาชิกที่พ้นสภาพให้ปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ 
 ประกาศปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีเงินคงเหลือไม่เกิน 100 บาท 
 ประกาศเรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 
 ประกาศเรื่องกำหนดวิธีปฏิบัติ และเพิ่มช่องทางการบริการ 
 ขั้นตอนการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ 
 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงเข้าสังกัดเขตบริการ การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
 ประกาศการแจ้งความจำนงเข้าสังกัดเขตบริการ การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง เป็นกรรมการดำเนินการและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก (ฉบับที่2) พ.ศ.2564 
 ประกาศการกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 ประกาศสรุปสาระสำคัญของระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีธนารคาร 
 วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน 

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน      เงินโอนธนาคารรอการตรวจสอบคลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)    คลิกที่ นี่เพื่อเข้าสู่เว็บสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ สมาชิกของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย     คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์     ktb co-op คืออะไร
   

 

อยากรู้กู้ได้เท่าไหร่ ยื่นคำขอกู้ ตรวจสอบสถานะคำขอกู้  
คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก คำนวณเงินปันผล ตรวจสอบยอดติดลบ  
ร้องเรียนด้านบริการ ยื่นแบบคำร้อง Online  
 
 
   

ทำบุญตักบาตรสำนักงานประจำปี 2567 วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

29 เมษายน 2567 สอ.ครูสตูล จำกัด เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
   
 
เริ่มฝาก 1 มกราคม 2567 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
ฝากเดือนละ 1 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 25 ปี 30 ปี
100 1,216.68 6465.01 13,974.92 22,698.55 44,603.28 58,276.96
200 2,433.26 12,930.02 27,949.84 45,397.10 89,206.56 116,533.93
300 3,650.04 19,395.03 41,924.75 68,095.64 133,809.84 174,830.89
500 6,083.40 32,325.06 69,874.59 113,492.74 223,016.40 291,384.82
1000 12,166.80 64,650.11 139,749.18 226,985.48 446,032.80 582,769.64
1500 18,250.20 96,975.17 209,623.76 340,478.22 669,049.20 874,154.47
2000 24,333.60 129,300.23 279,498.35 453,970.96 892,065.60 1,165,539.29
             

   ที่ รายการ ปี 2566 ปี 2565 เพิ่ม/ลด (-)
  1   ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว 11,594,939,430.00 11,372,063,560 222,875,570.00
  2   ทุนสำรองและทุนอื่น 1,720,786,461.87 1,616,152,713.24 104,633748.63
3 เงินรับฝาก 8,271,700,262.90 7,826,915,535.36 444,784,727.54
4 เงินกู้ยืม 390,000,000.00 500,000,000.00 -110,000,000.00
5 หนี้สินอื่น 103,393,947.40 92,472,458.79 10,921,488.61
6 กำไรสุทธิ 1,033,881,239.06 1,028,576,188.63 5,305,050.43
7 ทุนดำเนินการทั้งหมด 23,114,701,341.23 22,436,180,456.02 678,520,885.21
8 เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 6,313,535,851.67 6,549,051,067.39 -235,515,215.72
9 สมาชิกชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี 5,935,195,213.09 6,293,632,677.97 -358,437,464.88
10 เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี 21,897,825,881.74 21,519,485,243.16 378,340,638.58ที่ รายการ สหกรณ์ฯ ทั่วประเทศ
1 สมาชิกสหกรณ์ฯ 20,328 -
2 คบส. 17,579 -
3 ฌส.ศก.ปกติ/คู่สมรส/บุตร 21,178 -
4 ฌส.ศก.บิดา มารดา 3,586 -
5 สสอค. 13,270 319,316
6 สส.ชสอ. 9,829 334,965
7 ส.ส.ป.ท. - -ที่ หมวดรายการจ่าย ได้รับอนุมัติ
1 หมวดเหมวดเงินเดือน 22,614,360
2 หมวดสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 960,000
3 หมวดเหมวดเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการ 1,322,000
4 หมวดค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ (สัมมนาสมาชิกกลุ่มต่างๆ ฯลฯ) 81,542,700
5 หมวดค่าตอบแทน (สวัสดิการสมาชิก เป็นสมาชิกนาน เกษียณ ถึงแก่กรรม ฯลฯ) 72,547,100
6 หมวดค่ารับรอง 900,000
7 หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป (ซ่อมแซม/ค่าไฟฟ้า/น้ำประปา/ไปรษณีย์/พัฒนาโปรแกรม ฯลฯ) 3,820,135
8 หมวดวหมวดวัสดุครุภัณฑ์ 4,653,120
9 หมวดรหมวดรายจ่ายอื่นๆ 10,667,000
  รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 199,026,415

1.กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม (จ่ายตามสัดส่วนของอายุการเป็นสมาชิก)
 • เป็นสมาชิกไม่เกิน 1 ปี ได้รับ 20,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี ได้รับ 50,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกิน 2 ปีจ่ายเพิ่มปีละ 10,000 บาท แต่สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท

2.กรณีเกษียณอายุหรือออกจากราชการก่อนอายุครบเกษียณและต้องมีอายุสมาชิก 20 ปีขึ้นไป (ขอรับสวัสดิการในปีที่ออก/เกษียณหรือเมื่ออายุครบ 60 ปีเท่านั้น)
 • เป็นสมาชิก 20 ปี ได้รับ 10,000 บาท
 • อายุสมาชิกเกิน 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี ได้รับ 15,000 บาท
 • อายุสมาชิกเกิน 25 ปีขึ้นไปได้รับ 20,000 บาท (เมื่อถึงแก่กรรมนำไปหักออกจากเงินสวัสดิการ)

 


3.กรณีเป็นสมาชิกนานมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามช่วงอายุการเป็นสมาชิก
 • อายุสมาชิก 21 ปี ไม่เกิน 30 ปี ให้ได้รับ 1,000 บาท
 • อายุสมาชิก 31 ปี ไม่เกิน 40 ปี ให้ได้รับ 2,000 บาท
 • อายุสมาชิก 41 ปี ไม่เกิน 50 ปี ได้รับ 2,000 บาท
 • เป็นสมาชิก 51 ปี ขึ้นไป ได้รับ 4,000 บาท
 • แต่ละเกณฑ์รับได้ครั้งเดียว กรณี 21 ปีจะโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ของสมาชิก
4.บำเหน็จสำหรับสมาชิก
 • ขอรับในปีที่เกษียณ/เออรี่หรือเมื่อครบ 60 ปี/ลาออกจากราชการหรืองานประจำ หากไม่ขอรับ จะได้เมื่อถึงแก่กรรม (จ่ายจากดอกผลกองทุนคำนวณตามสัดส่วนอายุสมาชิก70% และหุ้น 30% ของผู้ขอรับในปีนั้น)

5.เงินโครงการบริจาคเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม (คบส.)
 • เป็นสมาชิกด้วยความมัครใจ รับอายุไม่เกิน 40 ปีหรือเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 90 วัน บริจาคศพละ 30 บาท เสียชีวิตจะได้รับประมาณ 500,000 บาท (มีสมาชิก17,300 คนเศษ)

6.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด (ฌส.ศก.)
 • แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้
 • สมาชิกปกติ / คู่สมรส / บุตร รับไม่เกิน 40 ปีเมื่อเสียชีวิตสมาชิกในกลุ่มเดียวกันออกเงินสงเคราะห์ศพละ 20 บาท และสมาชิกในกลุ่มบิดามารดาออกเงินสงเคราะห์ศพละ 5 บาท
 • บิดา/มารดา สมาชิกสมาคมในชั้นแรกจำกัดอายุไม่เกิน 65 ปีุ เมื่อเสียชีวิตสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน ออกเงินสงเคราะห์ศพละ 20 บาท และสมาชิกในกลุ่มสมาชิก ปกติ/คู่สมรส/บุตร ออกเงินสงเคราะห์ศพละ 5 บาท

7.ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
 • บุตรอายุไม่เกิน 25 ปี เกณฑ์พิจารณา 1.ผลการเรียน 2.อายุการเป็นสมาชิก 3.เงินเดือนสมาชิก 4.จำนวนบุตร 5.คู่สมรสเป็นสมาชิก/ไม่เป็นสมาชิก 6.ไม่เคยได้รับทุนจากสหกรณ์ในรอบ 5 ปี/ประกาศรับสมัครประมาณเดือน ต.ค. ของทุกปี

8.ทุนสาธารณประโยชน์
 • เพื่อช่วยเหลือสมาชิก เมื่อประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรีดเคารพศพ สาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา ศาสนา และสังคม

9.สสอค.

 • เสียชีวิตได้รับประมาณ 600,000 บาท (จ่ายเงินภายใน 120 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอ)

10. สส.ชสอ.

 • เสียชีวิตได้รับประมาณ 600,000 บาท (จ่ายเงินภายใน 120 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอ)

11.ส.ส.ป.ท.

 • ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคราวละ 2,000 บาท(สนง.อยู่ที่ สอ.ครูอุบล) รับอายุไม่เกิน 65 ปี

สหกรณ์ฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.80 ต่อปี (เริ่ม 1 มกราคม 2567) และต้องทำสัญญาหลัก>
1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉ.ฉ. สีขาว/แดง (ATM)
 • กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
 • ส่งชำระภายใน 12 งวด
 • คำนวณรายการหักสหกรณ์ฯ ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 22%
 • สมาชิกขอ งด ฉ.ฉ. เพื่อกู้ยืมออมสิน กู้ได้ 1/2 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 25,000 บาท

2.กู้เพื่อการศึกษา (ศ.)
 • กู้ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 800,000 บาท
 • ส่งชำระ 150 งวด
 • กู้ทัศนศึกษาดูงานครึ่งปีละ 1 ครั้งๆ ละไม่เกิน 40,000 บาท (หากไม่กู้ในครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลังกู้ได้ 80,000 บาท)
 • คำนวณรายการหักสหกรณ์ฯ ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 10%

3.กู้หุ้น สมาชิกต้องมีหุ้นมากกว่าหนี้ หรือไม่มีหนี้
 • กู้ได้ไม่เกิน 90% ของหุ้น (กู้ได้ทุกวัน/เวลาทำการ)
 • ส่งชำระหนี้เงินตั้นขั้นต่ำ 500 บาท (ชำระเกิน 100 งวดได้)
 • หลักฐาน (สำเนาบัตร,ทะเบียนบ้าน)

4.กู้เงินสามัญ
 • เป็นสมาชิกครบ 1 ปี แต่ยังไม่ครบ 2 ปี กู้ได้ 45 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
 • เป็นสมาชิกครบ 2 ปี กู้ได้ 45 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 2,100,000 บาท
 • ส่งชำระ 150 งวด ส่ง 5 งวดกู้ใหม่ได้
 • ค้ำประกัน 2 คน
 • หักซื้อหุ้น 30%
 • เงินกู้สามัญพร้อมกู้พิเศษ สมาชิกปกคิกู้ได้ 45 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 2,000,000 บาท ส่ง 250 งวด
 • เงินกู้สามัญพร้อมกู้พิเศษ สมาชิกบำนาญกู้ได้ 25 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 700,000 บาท ส่ง 250 งวด

 

5.กู้เงินพิเศษ

 • เป็นสมาชิก 3 ปี กู้ได้ 65 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระ 360 งวด กู้สามัญร่วมได้ 45 เท่าไม่เกิน 2,000,000 บาท ส่งชำระ 250 งวด
 • สมาชิกบำนาญ กู้สามัญร่วมกับเงินกู้พิเศษได้ 25 เท่าของเงินบำนาญไม่เกิน 700,000 บาท ส่ง 250 งวด
 • ส่ง 9 งวด กู้ใหม่ได้

การหักเงินค่าหุ้น ในการกู้เงินพิเศษ

 • หักซื้อหุ้น 20%

เงินกู้ฉุกเฉินสีดำ (ด.)

 1. กู้ชำระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าสมาคม สสอค./สส.ชสอ. และ ฌส.ศก. (กลุ่มบิดามารดา บุตร) กู้เท่าที่จ่ายจริง ส่งไม่เกิน 150 งวด(ทำสัญญาครั้งเดียวสิ้นปีต่อไปสหกรณ์จะเบิกเงินกู้นำมาชำระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าให้โดยอัตโนมัติตามจำนวนจ่ายจริง)

หมายเหตุ: ฌส.ศก.(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด)
คบส. (โครงการบริจาคเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม)

สสอค. (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย)
สส.ชสอ. (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ส.ส.ป.ท. (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย)

   
   
      online  data analytics  google my business  Line Official Account  Line Notify  ขณะนี้มีผู้เข้าชม 1 คน