สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่มีเสถียรภาพและมั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม พัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล
เอื้ออาทรต่อมวลสมาชิกและสังคม
Sisaket Teacher Savings and Credit Cooperative Limited is a secure and consistent financial institute.
We provide standard services to our members and contribute socially with the participation management policy in order to move forward to the international standard.
main    brunei    kambudia    indo    lao    malaysia    myanmar    philipines   singapore    thai    vietnam   
ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย
ประธาน
นายทวีศักดิ์ สังวัง
ประธานสหกรณ์ฯ

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
นางชวนพิศ วิมลสุข
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

เพิ่มเพื่อน

Please Scan Me
เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจากสหกรณ์ฯ
line id @coopsisaket please scan me @coopsisaket

 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่61 ประจำปี 2561 
 ประกาศ แจ้งปิดบัญชีสิ้นปี 
 ประกาศผลการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2560 
 รายงานย่อ แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 
 ประกาศ รับสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี2561 
 ประกาศ งานจัดซื้อจัดจ้างทาสี 
 ประกาศ เรื่องนโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 การสรรหาสมาชิกเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ประจำปี 2561-2562 
 ประกาศ ขอเรียนเชิญร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 
 ประกาศ รายชื่อให้มารับบัตร ATM ธนาคารธนชาตประจำเดือน สิงหาคม 2560 
 รายงานย่อ แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
 ประกาศ สสอค. และ สส.ชสอ. เรื่องเงินสงเคราะห์ศพค้างจ่าย 
 ประกาศ การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออมฯ ในโรงเรียน 
 ประกาศ การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 
 รายงานย่อ แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
 ประกาศ ให้สมาชิกเซ็นตัวอย่างลายมือชื่อของสมาชิกเพื่อนำเข้าระบบฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ 
 ปฎิทินการรับสมัครสมาชิก สสอค. และ สส.ชสอ. ประจำปี 2560 
 ประกาศ สสอค.เปิดรับสมัครสมาชิก 
 ประกาศ เชิญชวนสมัครสมาชิกเพื่อสวัสดิการต่างๆ 
 คำพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฏหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
 คำพิพากษาเรียกทรัพย์สินคืน 
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)พ.ศ. ๒๕๕๗ เน้นเรื่องการบังคับจำนอง 
 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
 เงินโอนธนาคารรอการตรวจสอบ 
 ประกาศประกาศเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายเป็นเวลานาน ไปบัญชีเงินสำรอง (ทุนสำรอง) 
 หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อถอนเงินผ่านทางโทรศัพท์ 
 แบบบันทึกขอรับเงินรอจ่ายคืน 
วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)    คลิกที่ นี่เพื่อเข้าสู่เว็บสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ สมาชิกของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย     คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์     สัมภาษณ์พิเศษ

   

 
อยากรู้กู้ได้เท่าไหร่ ยื่นคำขอกู้ ตรวจสอบสถานะคำขอกู้  
คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก คำนวณเงินปันผล ตรวจสอบยอดติดลบ  
ถอนเงินผ่านเว็บไซต์ ยื่นบันทึกยินยอมถอนเงิน ยื่นแบบคำร้อง Online  
ตรวจสอบการเป็นสมาชิก
 
   

18 พฤศจิกายน 2560 งานกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์ครั้งที่ 24 ณ อาคารกีฬาวีสมหมาย

18 พฤศจิกายน 2560 งานกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์ครั้งที่ 24 ณ อาคารกีฬาวีสมหมาย #2
   
 
เริ่มฝาก 1 เมษายน 57 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
ฝากเดือนละ 1 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 25 ปี 30 ปี
100 1,222.35 6,630.42 14,726.13 24,610.91 51,416.87 69,410.23
200 2,444.70 13,260.84 29,452.26 49,221.83 102,833.75 138,820.46
300 3,667.06 19,891.25 44,178.39 73,832.74 154,250.62 208,230.68
500 6,111.76 33,152.09 73,630.62 123,054.57 257,084.37 347,051.14
1000 12,223.52 66,304.18 147,261.31 246,109.15 514,168.74 694,102.28
1500 18,335.28 99,456.27 220,891.96 369,163.72 771,253.11 1,041,153.42
2000 24,447.08 132,608.35 294,522.62 492,218.29 1,028,337.48 1,388,204.56

   ที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท)
  1   ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว 8,442,896,490.00
  2   ทุนสำรองและทุนอื่น 974,423,107.95
3 เงินรับฝาก 4,553,919,776.79
4 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -
5 ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 2,995,000,000.00
6 เงินกู้ยืม 489,114,000.00
7 หนี้สินอื่น 67,913,292.42
8 กำไรสุทธิ 811,795,469.88
9 ทุนดำเนินการทั้งหมด 18,335,062,137.22
10 เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 5,260,476,947.43
11 สมาชิกชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี 3,206,877,263.47
12 เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี 17,752,670,786.33ที่ รายการ สหกรณ์ฯ ทั่วประเทศ
1 สมาชิกสหกรณ์ฯ 17,312 -
2 คบส. 14,128 -
3 ฌส.ศก.ปกติ/คู่สมรส/บุตร 19,900 -
4 ฌส.ศก.บิดา มารดา 5,200 -
5 สสอค. 10,518 275,000
6 สส.ชสอ. 8,081 229,000
7 ส.ส.ป.ท. - 17,000ที่ หมวดรายการจ่าย ได้รับอนุมัติ
1 หมวดเงินเดือน 16,358,840
2 หมวดสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 900,000
3 หมวดเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการ 890,54\0
4 หมวดค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ (สัมมนาสมาชิกกลุ่มต่างๆ ฯลฯ) 43,507,800
5 หมวดค่าตอบแทน (สวัสดิการสมาชิก เป็นสมาชิกนาน เกษียณ ถึงแก่กรรม ฯลฯ) 54,371,000
6 หมวดค่ารับรอง 1,054,800
7 หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป (ซ่อมแซม/ค่าไฟฟ้า/น้ำประปา/ไปรษณีย์/พัฒนาโปรแกรม ฯลฯ) 3,714,000
8 หมวดวัสดุครุภัณฑ์ 2,954,000
9 หมวดรายจ่ายอื่นๆ 5,480,000
  รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 129,230,980

1.กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม (จ่ายตามสัดส่วนของอายุการเป็นสมาชิก)
 • เป็นสมาชิกไม่เกิน 1 ปี ได้รับ 20,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี ได้รับ 50,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกิน 2 ปีจ่ายเพิ่มปีละ 10,000 บาท แต่สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท

2.กรณีเกษียณอายุหรือออกจากราชการก่อนอายุครบเกษียณและต้องมีอายุสมาชิก 20 ปีขึ้นไป (ขอรับสวัสดิการในปีที่ออก/เกษียณหรือเมื่ออายุครบ 60 ปีเท่านั้น)
 • เป็นสมาชิก 20 ปี ได้รับ 10,000 บาท
 • อายุสมาชิกเกิน 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี ได้รับ 15,000 บาท
 • อายุสมาชิกเกิน 25 ปีขึ้นไปได้รับ 20,000 บาท (เมื่อถึงแก่กรรมนำไปหักออกจากเงินสวัสดิการ)

 


3.กรณีเป็นสมาชิกนานมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามช่วงอายุการเป็นสมาชิก
 • อายุสมาชิก 21 ปี ไม่เกิน 30 ปี ให้ได้รับ 1,000 บาท
 • อายุสมาชิก 31 ปี ไม่เกิน 40 ปี ให้ได้รับ 2,000 บาท
 • อายุสมาชิก 41 ปี ไม่เกิน 50 ปี ได้รับ 2,000 บาท
 • เป็นสมาชิก 51 ปี ขึ้นไป ได้รับ 4,000 บาท
 • แต่ละเกณฑ์รับได้ครั้งเดียว กรณี 21 ปีจะโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ของสมาชิก
4.บำเหน็จสำหรับสมาชิก
 • ขอรับในปีที่เกษียณ/เออรี่หรือเมื่อครบ 60 ปี/ลาออกจากราชการหรืองานประจำ หากไม่ขอรับ จะได้เมื่อถึงแก่กรรม (จ่ายจากดอกผลกองทุนคำนวณตามสัดส่วนอายุสมาชิก70% และหุ้น 30% ของผู้ขอรับในปีนั้น)

5.เงินโครงการบริจาคเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม (คบส.)
 • เป็นสมาชิกด้วยความมัครใจ รับอายุไม่เกิน 40 ปีหรือเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 90 วัน บริจาคศพละ 30 บาท เสียชีวิตจะได้รับประมาณ 400,000 บาท (มีสมาชิก14,000 คนเศษ)

6.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด (ฌส.ศก.)
 • แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้
 • สมาชิกปกติ / คู่สมรส / บุตร รับไม่เกิน 40 ปีเมื่อเสียชีวิตสมาชิกในกลุ่มเดียวกันออกเงินสงเคราะห์ศพละ 20 บาท และสมาชิกในกลุ่มบิดามารดาออกเงินสงเคราะห์ศพละ 5 บาท
 • บิดา/มารดา สมาชิกสมาคมในชั้นแรกไม่จำกัดอายุ เมื่อเสียชีวิตสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน ออกเงินสงเคราะห์ศพละ 20 บาท และสมาชิกในกลุ่มสมาชิก ปกติ/คู่สมรส/บุตร ออกเงินสงเคราะห์ศพละ 5 บาท

7.ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
 • บุตรอายุไม่เกิน 25 ปี เกณฑ์พิจารณา 1.ผลการเรียน 2.อายุการเป็นสมาชิก 3.เงินเดือนสมาชิก 4.จำนวนบุตร 5.คู่สมรสเป็นสมาชิก/ไม่เป็นสมาชิก 6.ไม่เคยได้รับทุนจากสหกรณ์ในรอบ 5 ปี/ประกาศรับสมัครประมาณเดือน ต.ค. ของทุกปี

8.ทุนสาธารณประโยชน์
 • เพื่อช่วยเหลือสมาชิก เมื่อประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรีดเคารพศพ สาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา ศาสนา และสังคม

9.สส.อค. ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปีละ 4,840 บาท

 • เสียชีวิตได้รับประมาณ 600,000 บาท (จ่ายเงินภายใน 90 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอ)

10. สส.ชสอ. ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ 4,820 บาท

 • เสียชีวิตได้รับประมาณ 600,000 บาท (จ่ายเงินภายใน 90 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอ)

11.ส.ส.ป.ท.

 • ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคราวละ 2,000 บาท(สนง.อยู่ที่ สอ.ครูอุบล) รับอายุไม่เกิน 65 ปี

สหกรณ์ฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7.25% เริ่ม 1 ธ.ค. 60 และต้องทำสัญญาหลัก>
1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉ.ฉ. สีขาว/แดง (ATM)
 • กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
 • ส่งชำระภายใน 12 งวด
 • คำนวณรายการหักสหกรณ์ฯ ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 22%
 • สมาชิกขอ งด ฉ.ฉ. เพื่อกู้ยืมออมสิน กู้ได้ 1/2 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 25,000 บาท

2.กู้เพื่อการศึกษา (ศ.)
 • กู้ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • ส่งชำระ 150 งวด
 • กู้ทัศนศึกษาดูงานครึ่งปีละ 1 ครั้งๆ ละไม่เกิน 40,000 บาท (หากไม่กู้ในครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลังกู้ได้ 80,000 บาท)
 • คำนวณรายการหักสหกรณ์ฯ ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 10%

3.กู้หุ้น สมาชิกต้องมีหุ้นมากกว่าหนี้ หรือไม่มีหนี้
 • กู้ได้ไม่เกิน 90% ของหุ้น (กู้ได้ทุกวัน/เวลาทำการ)
 • ส่งชำระหนี้เงินตั้นขั้นต่ำ 500 บาท (ชำระเกิน 100 งวดได้)
 • หลักฐาน (สำเนาบัตร,ทะเบียนบ้าน)

4.กู้เงินสามัญ
 • เป็นสมาชิกครบ 1 ปี แต่ยังไม่ครบ 2 ปี กู้ได้ 45 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
 • เป็นสมาชิกครบ 2 ปี กู้ได้ 45 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • ส่งชำระ 150 งวด ส่ง 6 งวดกู้ใหม่ได้
 • ค้ำประกัน 2 คน
 • เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก.และเป็นสมาชิก คบส.หักซื้อหุ้น 35%
 • ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก.และเป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 45%
 • เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. และไม่เป็นสมาชิก คบส.หักซื้อหุ้น 48%
 • ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. และไม่เป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 48%
 • เงินกู้สามัญพร้อมกู้พิเศษ สมาชิกปกคิกู้ได้ 25 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 1,200,000 บาท ส่ง 200 งวด
 • เงินกู้สามัญพร้อมกู้พิเศษ สมาชิกบำนาญกู้ได้ 25 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 700,000 บาท ส่ง 200 งวด

 

5.กู้เงินพิเศษ

 • เป็นสมาชิก 3 ปี กู้ได้ 60 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระ 300 งวด กู้สามัญร่วมได้ 25 เท่าไม่เกิน 1,200,000 บาท ส่งชำระ 200 งวด
 • สมาชิกบำนาญ กู้สามัญร่วมกับเงินกู้พิเศษได้ 25 เท่าของเงินบำนาญไม่เกิน 700,000 บาท

การหักเงินค่าหุ้น ในการกู้เงินพิเศษ

 • เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก.และเป็นสมาชิก คบส.หักซื้อหุ้น 35%
 • ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก.และเป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 45%
 • เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. และไม่เป็นสมาชิก คบส.หักซื้อหุ้น 48%
 • ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. และไม่เป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 48%

เงินกู้ฉุกเฉินสีดำ (ด.)

 1. กู้ชำระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าสมาคม สสอค./สส.ชสอ. และ ฌส.ศก. (กลุ่มบิดามารดา บุตร) กู้เท่าที่จ่ายจริงบวกให้อีกไม่เกิน 5,000 บาท ส่งไม่เกิน 50 งวด(ทำสัญญาครั้งเดียวสิ้นปีต่อไปสหกรณ์จะเบิกเงินกู้นำมาชำระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าให้โดยอัตโนมัติตามจำนวนจ่ายจริง)

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อซื้อทองรูปพรรณ (ท)

 1. ให้กู้ได้ไม่เกิน 60,000 บาท ต้องไม่เกิน 90% ของหุ้น ส่งชำระ 100 งวด และเมื่อชำระหมดแล้วสามารถกู้ได้อีกหรือส่งชำระไปแล้ว 12 งวด สามารถกู้เพิ่มได้

เงินกู้สวัสดิการซื้ออาวุธปืน (ป)

 1. ให้กู้ได้เท่าราคาอาวุธปืนบวกด้วย 10,000 บาทต้องไม่เกิน 90% ของหุ้น ส่งชำระ 100 งวด

หมายเหตุ: ฌส.ศก.(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด)
คบส. (โครงการบริจาคเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม)

   
           online  ขณะนี้มีผู้เข้าชม 8 คน