สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่มีเสถียรภาพและมั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม พัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล
เอื้ออาทรต่อมวลสมาชิกและสังคม
Srisaket Teacher Savings and Credit Cooperative Limited is a secure and consistent financial institute.
We provide standard services to our members and contribute socially with the participation management policy in order to move forward to the international standard.
main    brunei    kambudia    indo    lao    malaysia    myanmar    philipines   singapore    thai    vietnam   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประธาน
นายศักดิ์ชัย พงษ์เพชร
ประธานสหกรณ์ฯ

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
นายสรวีย์ จิรานันท์สิริ
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

 ประกาศทุนบุตร ประจำปี 2557 
 การแจ้งความจำนงรับโอนเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2557 
 ประกาศเรื่องการสรรหาสมาชิกเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ประจำปี 2558 
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เรื่อง เงินรอจ่ายคืน 
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เรื่อง เงินโอนธนาคาร 
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557 
 ประกาศเรื่องจ้างงาน ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง และทางลาดรถเข็น 
 ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก และประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์ออมความดี 
 ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 
 ประกาศเรื่องการให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 หนังสือประชาสัมพันธ์ระดมเงินฝาก 
 หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อถอนเงินผ่านทางโทรศัพท์ 
 ผลการจับสลากรางวัลแก่สมาชิกในด้านต่างๆ วันที่ 25 มกราคม 2557 
 ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากบัตร Thanachart COOP DCARD 
 ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 7/2556 เรื่องเงินรอจ่ายคืนค้างจ่าย ยกมา - ปี 2546 
 หลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อซื้อทองรูพรรณ 
 การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 แบบบันทึกขอรับเงินรอจ่ายคืน 
วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน


คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)    คลิกที่ นี่เพื่อเข้าสู่เว็บสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ สมาชิกของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย     คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์     สัมภาษณ์พิเศษ

   

 
อยากรู้กู้ได้เท่าไหร่ ยื่นคำขอกู้ ตรวจสอบสถานะคำขอกู้  
คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก คำนวณเงินปันผล ตรวจสอบยอดติดลบ  
ถอนเงินผ่านเว็บไซต์ ยื่นบันทึกยินยอมถอนเงิน ยื่นแบบคำร้อง Online  
     
 
   

ประชุมพิเศษคณะกรรมการดำเนินการ คณะที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ และคณะอนุกรรมการร่างงบประมาณรายจ่ายปี 2558
   
 
เริ่มฝาก 1 เมษายน 57 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
ฝากเดือนละ 1 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 25 ปี 30 ปี
100 1,222.35 6,630.42 14,726.13 24,610.91 51,416.87 69,410.23
200 2,444.70 13,260.84 29,452.26 49,221.83 102,833.75 138,820.46
300 3,667.06 19,891.25 44,178.39 73,832.74 154,250.62 208,230.68
500 6,111.76 33,152.09 73,630.62 123,054.57 257,084.37 347,051.14
1000 12,223.52 66,304.18 147,261.31 246,109.15 514,168.74 694,102.28
1500 18,335.28 99,456.27 220,891.96 369,163.72 771,253.11 1,041,153.42
2000 24,447.08 132,608.35 294,522.62 492,218.29 1,028,337.48 1,388,204.56

   ที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท)
  1   ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว 6,452,202,560.00
  2   ทุนสำรองและทุนอื่น 753,041,465.94
3 เงินรับฝาก 2,951,163,927.52
4 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 0
5 ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 2,395,000,000.00
6 เงินกู้ยืม 0
7 หนี้สินอื่น 56,050,713.13
8 กำไรสุทธิ 603,954,700.07
9 ทุนดำเนินการทั้งหมด 13,211,413,366.63
10 เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 6,035,052,545.99
11 สมาชิกชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี 3,931,081,548.15
12 เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี 12,625,336,597.20ที่ รายการ สหกรณ์ฯ ทั่วประเทศ
1 สมาชิกสหกรณ์ฯ 15,709 -
2 คบส. 13,733 -
3 ฌส.ศก.ปกติ/คู่สมรส/บุตร 18,941 -
4 ฌส.ศก.บิดา มารดา 6,039 -
5 สสอค. 10,280 258,967
6 สส.ชสอ. 7,488 204,665
7 ส.ส.ป.ท. - 17,116ที่ หมวดรายการจ่าย ได้รับอนุมัติ
1 หมวดเงินเดือน 17,106,260
2 หมวดสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 895,000
3 หมวดเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการ 1,006,200
4 หมวดค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ (สัมมนาสมาชิกกลุ่มต่างๆ ฯลฯ) 31,521,800
5 หมวดค่าตอบแทน (สวัสดิการสมาชิก เป็นสมาชิกนาน เกษียณ ถึงแก่กรรม ฯลฯ) 36,335,200
6 หมวดค่ารับรอง 829,600
7 หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป (ซ่อมแซม/ค่าไฟฟ้า/น้ำประปา/ไปรษณีย์/พัฒนาโปรแกรม ฯลฯ) 3,023,500
8 หมวดวัสดุครุภัณฑ์ 3,821,950
9 หมวดรายจ่ายอื่นๆ 3,370,000
  รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 97,909,510

1.กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม (จ่ายตามส่วนของอายุการเป็นสมาชิก)
 • เป็นสมาชิกไม่เกิน 1 ปี ได้รับ 20,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี ได้รับ 50,000 บาท
 • เป็นสมาชิกเกิน 2 ปีจ่ายเพิ่มปีละ 10,000 บาท แต่สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท

2.กรณีเกษียณอายุหรือออกจากราชการก่อนอายุครบเกษียณและต้องมีอายุสมาชิก 20 ปีขึ้นไป (ขอรับสวัสดิการในปีที่ออก/เกษียณหรือเมื่ออายุครบ 60 ปีเท่านั้น)
 • เป็นสมาชิก 20 ปี ได้รับ 10,000 บาท
 • อายุสมาชิกเกิน 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี ได้รับ 15,000 บาท
 • อายุสมาชิกเกิน 25 ปีขึ้นไปได้รับ 20,000 บาท (เมื่อถึงแก่กรรมนำไปหักออกจากเงินสวัสดิการ)

 


3.กรณีเป็นสมาชิกนานมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามช่วงอายุการเป็นสมาชิก
 • อายุสมาชิก 21 ปี ไม่เกิน 30 ปี ให้ได้รับ 1,000 บาท
 • อายุสมาชิก 31 ปี ไม่เกิน 40 ปี ให้ได้รับ 2,000 บาท
 • อายุสมาชิก 41 ปี ไม่เกิน 50 ปี ได้รับ 2,000 บาท
 • เป็นสมาชิก 51 ปี ขึ้นไป ได้รับ 4,000 บาท
 • แต่ละเกณฑ์รับได้ครั้งเดียว กรณี 21 ปีจะโอนเข้าบัญชีรับเงินเดือน
4.บำเหน็จสำหรับสมาชิก
 • ขอรับในปีที่เกษียณ/เออรี่หรือเมื่อครบ 60 ปี/ลาออกจากราชการหรืองานประจำ หากไม่ขอรับ จะได้เมื่อถึงแก่กรรม (จ่ายจากดอกผลกองทุนคำนวณตามสัดส่วนอายุสมาชิก70% และหุ้น 30% ของผู้ขอรับในปีนั้น)

5.เงินโครงการบริจาคเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม (คบส.)
 • เป็นสมาชิกด้วยความสัครใจ รับอายุไม่เกิน 40 ปีหรือเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 90 วัน บริจาคศพละ 30 บาท เสียชีวิตจะได้รับประมาณ 390,000 บาท (มีสมาชิก13,000 คนเศษ)

6.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด (ฌส.ศก.)
 • แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้
 • สมาชิกปกติ / คู่สมรส / บุตร รับไม่เกิน 40 ปีเมื่อเสียชีวิตสมาชิกในกลุ่มเดียวกันออกเงินสงเคราะห์ศพละ 20 บาท และสมาชิกในกลุ่มบิดามารดาออกเงินสงเคราะห์ศพละ 5 บาท
 • บิดา/มารดา สมาชิกสมาคมในชั้นแรกไม่จำกัดอายุ เมื่อเสียชีวิตสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน ออกเงินสงเคราะห์ศพละ 20 บาท และสมาชิกในกลุ่มสมาชิก ปกติ/คู่สมรส/บุตร ออกเงินสงเคราะห์ศพละ 5 บาท

7.ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
 • บุตรอายุไม่เกิน 25 ปี เกณฑ์พิจารณา 1.ผลการเรียน 2.อายุการเป็นสมาชิก 3.เงินเดือนสมาชิก 4.จำนวนบุตร 5.คู่สมรสเป็นสมาชิก/ไม่เป็นสมาชิก 6.ไม่เคยได้รับทุนจากสหกรณ์ในรอบ 5 ปี/ประกาศรับสมัครประมาณเดือน ต.ค. ของทุกปี

8.ทุนสาธารณประโยชน์
 • เพื่อช่วยเหลือสมาชิก เมื่อประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรีดเคารพศพ สาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา ศาสนา และสังคม

9.สส.อค. ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปีละ 4,020 บาท

 • เสียชีวิตได้รับประมาณ 600,000 บาท (จ่ายเงินภายใน 90 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอ)

10. สส.ชสอ. ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ 4,020 บาท

 • เสียชีวิตได้รับประมาณ 600,000 บาท (จ่ายเงินภายใน 90 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอ)

11.ส.ส.ป.ท.

 • ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคราวละ 1,000 บาท(สนง.อยู่ที่ สอ.ครูอุบล) รับอายุไม่เกิน 65 ปี

สหกรณ์ฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7.5% เริ่ม 1 มิ.ย. 49 และต้องทำสัญญาหลัก> 1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ฉ.ฉ. สีขาว/แดง (ATM)
 • กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 20,000 บาท
 • ส่งชำระภายใน 10 งวด (ส่งครบ 3 งวด ขอกู้ใหม่ได้ / ฉ.สีแดง ส่งได้ 1 งวดกู้ใหม่ได้)
 • คำนวณรายการหักสหกรณ์ฯ ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 22% (ยกเว้น ฉ.สีแดง)
 • สมาชิกขอ งด ฉ.ฉ. เพื่อกู้ยืมออมสิน กู้ได้ 1/2 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท

2.กู้เพื่อการศึกษา (ศ.)
 • กู้กู้ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
 • ส่งชำระ 150 งวด
 • กู้ทัศนศึกษาดูงานครึ่งปีละ 1 ครั้งๆ ละไม่เกิน 30,000 บาท ค้ำประกัน 2 คน (หากไม่กู้ในครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลังกู้ได้ 60,000 บาท)

3.กู้หุ้น สมาชิกต้องมีหุ้นมากกว่าหนี้ หรือไม่มีหนี้
 • กู้ได้ไม่เกิน 90% ของหุ้น (กู้ได้ทุกวัน/เวลาทำการ)
 • ส่งชำระหนี้เงินตั้นขั้นต่ำ 500 บาท (ชำระเกิน 100 งวดได้)
 • หลักฐาน (สำเนาบัตร,ทะเบียนบ้าน)

4.กู้เงินสามัญ
 • เป็นสมาชิกครบ 1 ปี แต่ยังไม่ครบ 2 ปี กู้ได้ 40 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
 • เป็นสมาชิกครบ 2 ปี กู้ได้ 40 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • ส่งชำระ 150 งวด ส่ง 6 งวดกู้ใหม่ได้
 • ค้ำประกัน 2 คน
 • ต้องมีหุ้น 35% ของเงินกู้ / ไม่เป็นสมาชิก ฌส.ศก. ต้องมีหุ้น 45% / ไม่เป็นสมาชิก คบส.กู้เกิน 900,000 บาท ต้องมีหุ้น 48%
 • เงินกู้สามัญพร้อมกู้พิเศษ สมาชิกปกคิกู้ได้ 25 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 1,000,000 บาท ส่ง 180 งวด
 • เงินกู้สามัญพร้อมกู้พิเศษ สมาชิกบำนาญกู้ได้ 25 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 500,000 บาท ส่ง 180 งวด

 

5.กู้เงินพิเศษ

 • เป็นสมาชิก 3 ปี กู้ได้ 55 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระ 300 งวด กู้สามัญร่วมได้ 25 เท่าไม่เกิน 1,000,000 บาท ส่งชำระ 180 งวด
 • สมาชิกบำนาญ กู้สามัญร่วมกับเงินกู้พิเศษได้ 25 เท่าของเงินบำนาญไม่เกิน 500,000 บาท

การหักเงินค่าหุ้น ในการกู้เงิน สามัญ,พิเศษ

เงินกู้พิเศษ ไม่เกิน 1,500,000 บาท

 1. เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. หักซื้อหุ้น 25%
 2. ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. หักซื้อหุ้น 35%

เงินกู้พิเศษเกิน 1,500,000 บาท

 1. เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. และเป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 25%
 2. ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. แต่เป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 35%
 3. ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. และไม่เป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 38%
 4. เป็นสมาชิกสมาคม ฌส.ศก. แต่ไม่เป็นสมาชิก คบส. หักซื้อหุ้น 38%

หมายเหตุ: ฌส.ศก.(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด)
คบส. (โครงการบริจาคเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม)

   
         ขณะนี้มีผู้เข้าชม 3 คน